Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Augustus 2018 

Loes-Fotografie
KvK-nummer: 70812926
Contactpersoon: Loes Vaartjes
E-mailadres: info@loes-fotografie.nl
Telefoonnummer: 06-11809839

Loes-Fotografie
KvK-nummer: 70812926
Contactpersoon: Loes Vaartjes
E-mailadres: info@loes-fotografie.nl
Telefoonnummer: 06-11809839

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.   Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
1.2.   Bruidsfotografie: fotografie die wordt uitgevoerd tijdens een bruiloft.
1.3.   Loes Fotografie: Loes Fotografie, de onderneming met KvK-nummer 70812926, tevens gebruiker van deze­ algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
1.4.   Fotoshoot: alle fotografie die geen bruidsfotografie is.
1.5.   Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet.
1.6.   Nabewerking: het op kleur, contrast, witbalans en uitsnede corrigeren van de afzonderlijke foto’s door Loes Fotografie.
1.7.   Offerte: alle aanbiedingen en prijsopgaven van Loes Fotografie waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
1.8.   Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee Loes Fotografie de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden en opdrachtgever.
1.9.   Opdracht: de dienst of het product dat door Loes Fotografie geleverd zal worden.
1.10.       Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Loes Fotografie en Opdrachtgever.
1.11.       Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever
1.12.       Uitvoerdatum: de datum van de dag waarop gefotografeerd wordt.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.   Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
1.2.   Bruidsfotografie: fotografie die wordt uitgevoerd tijdens een bruiloft.
1.3.   Loes Fotografie: Loes Fotografie, de onderneming met KvK-nummer 70812926, tevens gebruiker van deze­ algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
1.4.   Fotoshoot: alle fotografie die geen bruidsfotografie is.
1.5.   Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet.
1.6.   Nabewerking: het op kleur, contrast, witbalans en uitsnede corrigeren van de afzonderlijke foto’s door Loes Fotografie.
1.7.   Offerte: alle aanbiedingen en prijsopgaven van Loes Fotografie waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
1.8.   Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee Loes Fotografie de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden en opdrachtgever.
1.9.   Opdracht: de dienst of het product dat door Loes Fotografie geleverd zal worden.
1.10.       Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Loes Fotografie en Opdrachtgever.
1.11.       Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever
1.12.       Uitvoerdatum: de datum van de dag waarop gefotografeerd wordt.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.   Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
1.2.   Bruidsfotografie: fotografie die wordt uitgevoerd tijdens een bruiloft.
1.3.   Loes Fotografie: Loes Fotografie, de onderneming met KvK-nummer 70812926, tevens gebruiker van deze­ algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
1.4.   Fotoshoot: alle fotografie die geen bruidsfotografie is.
1.5.   Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet.
1.6.   Nabewerking: het op kleur, contrast, witbalans en uitsnede corrigeren van de afzonderlijke foto’s door Loes Fotografie.
1.7.   Offerte: alle aanbiedingen en prijsopgaven van Loes Fotografie waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
1.8.   Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee Loes Fotografie de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden en opdrachtgever.
1.9.   Opdracht: de dienst of het product dat door Loes Fotografie geleverd zal worden.
1.10.       Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Loes Fotografie en Opdrachtgever.
1.11.       Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever
1.12.       Uitvoerdatum: de datum van de dag waarop gefotografeerd wordt.

Artikel 2. Toepassing

2.1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Loes Fotografie en Opdrachtgever en ook op alle aanbiedingen en overeenkomsten.

2.2.   Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend wanneer en voor zover deze door Loes Fotografie uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3.   Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Toepassing

2.1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Loes Fotografie en Opdrachtgever en ook op alle aanbiedingen en overeenkomsten.

2.2.   Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend wanneer en voor zover deze door Loes Fotografie uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3.   Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Toepassing

2.1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Loes Fotografie en Opdrachtgever en ook op alle aanbiedingen en overeenkomsten.

2.2.   Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend wanneer en voor zover deze door Loes Fotografie uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3.   Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbod

3.1.   Loes Fotografie doet een aanbod per e-mail, al dan niet door middel van een offerte.

3.2.   Het aanbod is 14 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen.

3.3.   Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door bijvoorbeeld (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Loes Fotografie zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 3. Aanbod

3.1.   Loes Fotografie doet een aanbod per e-mail, al dan niet door middel van een offerte.

3.2.   Het aanbod is 14 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen.

3.3.   Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door bijvoorbeeld (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Loes Fotografie zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 3. Aanbod

3.1.   Loes Fotografie doet een aanbod per e-mail, al dan niet door middel van een offerte.

3.2.   Het aanbod is 14 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen.

3.3.   Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door bijvoorbeeld (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Loes Fotografie zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

4.1.   Opdrachtgever dient expliciet akkoord te gaan met het aanbod, door deze per e-mail te bevestigen of te bevestigen via het digitale programma waarmee Loes Fotografie de offerte stuurt.

4.2.   Wanneer Opdrachtgever deze bevestiging niet doet, maar er wel mee instemt, of in ieder geval die indruk wekt, dat Loes Fotografie werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod alsnog als aanvaard beschouwd.

4.3.   Loes Fotografie behoudt het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die het voor Loes Fotografie onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.

4.4.   Na akkoord op het aanbod, vormen het aanbod en deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen. De overeenkomst kan vervolgens alleen worden gewijzigd als beide partijen daarmee schriftelijk instemmen. Loes Fotografie kan in dat geval haar vergoeding voor de opdracht aanpassen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

4.1.   Opdrachtgever dient expliciet akkoord te gaan met het aanbod, door deze per e-mail te bevestigen of te bevestigen via het digitale programma waarmee Loes Fotografie de offerte stuurt.

4.2.   Wanneer Opdrachtgever deze bevestiging niet doet, maar er wel mee instemt, of in ieder geval die indruk wekt, dat Loes Fotografie werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod alsnog als aanvaard beschouwd.

4.3.   Loes Fotografie behoudt het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die het voor Loes Fotografie onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.

4.4.   Na akkoord op het aanbod, vormen het aanbod en deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen. De overeenkomst kan vervolgens alleen worden gewijzigd als beide partijen daarmee schriftelijk instemmen. Loes Fotografie kan in dat geval haar vergoeding voor de opdracht aanpassen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

4.1.   Opdrachtgever dient expliciet akkoord te gaan met het aanbod, door deze per e-mail te bevestigen of te bevestigen via het digitale programma waarmee Loes Fotografie de offerte stuurt.

4.2.   Wanneer Opdrachtgever deze bevestiging niet doet, maar er wel mee instemt, of in ieder geval die indruk wekt, dat Loes Fotografie werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod alsnog als aanvaard beschouwd.

4.3.   Loes Fotografie behoudt het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die het voor Loes Fotografie onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.

4.4.   Na akkoord op het aanbod, vormen het aanbod en deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen. De overeenkomst kan vervolgens alleen worden gewijzigd als beide partijen daarmee schriftelijk instemmen. Loes Fotografie kan in dat geval haar vergoeding voor de opdracht aanpassen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

5.1.   Loes Fotografie zal de opdracht in haar eigen stijl, zoals zichtbaar op haar website, en naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Loes Fotografie zal bovendien geen extreme bewerkingen aan de foto’s uitvoeren, anders dan correcties op onder andere kleur, contrast en witbalans.

5.2.   Loes Fotografie spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van de opdracht.

5.3.   Wanneer Loes Fotografie door (onvoorziene) omstandigheden niet in staat is zelf deze opdracht uit te voeren, zal Loes Fotografie zich inspannen om een vervangende fotograaf met een vergelijkbare stijl en kwaliteit in te zetten. Deze vervangende fotograaf zal conform de afspraken tussen Opdrachtgever en Loes Fotografie werken.

5.4.   Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder mede, maar niet uitsluitend, begrepen het tijdig en juist informeren van Loes Fotografie met betrekking tot tijdstippen en locaties. Indien Opdrachtgever verzaakt deze verantwoordelijkheden na te komen, behoudt Loes Fotografie zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

5.5.   Opdrachtgever zal, waar mogelijk in overleg met Loes Fotografie, voor een geschikte locatie zorgen waar gefotografeerd mag worden. Opdrachtgever neemt zelf contact op met desbetreffende locatie om de locatie te boeken. Wanneer er voor het fotograferen op de door Opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming of een vergoeding vereist is, komen deze voor rekening en risico van Opdrachtgever.

5.6.   Opdrachtgever zal zorgen dat er voor Loes Fotografie een parkeerplaats beschikbaar is in de buurt van de locatie of locaties waar de fotografie uitgevoerd moeten worden. Indien een dergelijke parkeerplaats niet beschikbaar is, kan Loes Fotografie niet garanderen dat ze op tijd op de overeengekomen locatie aanwezig is en kan dat ten koste gaan van de tijd voor fotografie. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op korting of restitutie. Indien parkeerkosten gemaakt worden, komen deze voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

5.1.   Loes Fotografie zal de opdracht in haar eigen stijl, zoals zichtbaar op haar website, en naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Loes Fotografie zal bovendien geen extreme bewerkingen aan de foto’s uitvoeren, anders dan correcties op onder andere kleur, contrast en witbalans.

5.2.   Loes Fotografie spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van de opdracht.

5.3.   Wanneer Loes Fotografie door (onvoorziene) omstandigheden niet in staat is zelf deze opdracht uit te voeren, zal Loes Fotografie zich inspannen om een vervangende fotograaf met een vergelijkbare stijl en kwaliteit in te zetten. Deze vervangende fotograaf zal conform de afspraken tussen Opdrachtgever en Loes Fotografie werken.

5.4.   Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder mede, maar niet uitsluitend, begrepen het tijdig en juist informeren van Loes Fotografie met betrekking tot tijdstippen en locaties. Indien Opdrachtgever verzaakt deze verantwoordelijkheden na te komen, behoudt Loes Fotografie zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

5.5.   Opdrachtgever zal, waar mogelijk in overleg met Loes Fotografie, voor een geschikte locatie zorgen waar gefotografeerd mag worden. Opdrachtgever neemt zelf contact op met desbetreffende locatie om de locatie te boeken. Wanneer er voor het fotograferen op de door Opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming of een vergoeding vereist is, komen deze voor rekening en risico van Opdrachtgever.

5.6.   Opdrachtgever zal zorgen dat er voor Loes Fotografie een parkeerplaats beschikbaar is in de buurt van de locatie of locaties waar de fotografie uitgevoerd moeten worden. Indien een dergelijke parkeerplaats niet beschikbaar is, kan Loes Fotografie niet garanderen dat ze op tijd op de overeengekomen locatie aanwezig is en kan dat ten koste gaan van de tijd voor fotografie. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op korting of restitutie. Indien parkeerkosten gemaakt worden, komen deze voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

5.1.   Loes Fotografie zal de opdracht in haar eigen stijl, zoals zichtbaar op haar website, en naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Loes Fotografie zal bovendien geen extreme bewerkingen aan de foto’s uitvoeren, anders dan correcties op onder andere kleur, contrast en witbalans.

5.2.   Loes Fotografie spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van de opdracht.

5.3.   Wanneer Loes Fotografie door (onvoorziene) omstandigheden niet in staat is zelf deze opdracht uit te voeren, zal Loes Fotografie zich inspannen om een vervangende fotograaf met een vergelijkbare stijl en kwaliteit in te zetten. Deze vervangende fotograaf zal conform de afspraken tussen Opdrachtgever en Loes Fotografie werken.

5.4.   Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder mede, maar niet uitsluitend, begrepen het tijdig en juist informeren van Loes Fotografie met betrekking tot tijdstippen en locaties. Indien Opdrachtgever verzaakt deze verantwoordelijkheden na te komen, behoudt Loes Fotografie zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

5.5.   Opdrachtgever zal, waar mogelijk in overleg met Loes Fotografie, voor een geschikte locatie zorgen waar gefotografeerd mag worden. Opdrachtgever neemt zelf contact op met desbetreffende locatie om de locatie te boeken. Wanneer er voor het fotograferen op de door Opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming of een vergoeding vereist is, komen deze voor rekening en risico van Opdrachtgever.

5.6.   Opdrachtgever zal zorgen dat er voor Loes Fotografie een parkeerplaats beschikbaar is in de buurt van de locatie of locaties waar de fotografie uitgevoerd moeten worden. Indien een dergelijke parkeerplaats niet beschikbaar is, kan Loes Fotografie niet garanderen dat ze op tijd op de overeengekomen locatie aanwezig is en kan dat ten koste gaan van de tijd voor fotografie. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op korting of restitutie. Indien parkeerkosten gemaakt worden, komen deze voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6. Bruidsfotografie

6.1.   Loes Fotografie zal de dag fotograferen zoals deze plaatsvindt en zal in principe de foto’s niet manipuleren of als regisseur optreden om bepaalde foto’s te creëren. Loes Fotografie probeert daarbij zoveel mogelijk het verhaal van de dag te fotograferen, samen met de emoties en spontane momenten die op de dag langskomen. Dit betekent ook dat Loes Fotografie op belangrijke momenten wat meer in het zicht aan het fotograferen zal zijn, om zo de mooiste beelden vast te leggen.

6.2.   Loes Fotografie werkt voornamelijk met het bestaande en beschikbare licht op de locatie. Opdrachtgever zal Loes Fotografie, waar mogelijk, vooraf en zo spoedig als mogelijk goed informeren over de ruimtes en de lichtomstandigheden waar gefotografeerd dient te worden. Het resultaat van de door Loes Fotografie uitgevoerde fotografie zal mede afhankelijk zijn van de locatie en het beschikbare licht. In geval dat Loes Fotografie dient te fotograferen op een locatie met slechte lichtomstandigheden, kan zij geen garanties geven omtrent het resultaat van dergelijke fotografie.

6.3.   Wanneer Opdrachtgever een fotoreportage in de buitenlucht wenst, maar de weersomstandigheden dit niet toelaten, zal Opdrachtgever zelf voor een geschikte vervangende (binnen)locatie moeten zorgen.

6.4.   Loes Fotografie kan niet beloven dat elke gast, elk voorwerp of elk moment van een bruiloft op de foto gezet wordt. Indien Opdrachtgever wenst dat Loes Fotografie verzekert dat bepaalde personen, voorwerpen en/of momenten wel gefotografeerd worden, zal Opdrachtgever vooraf duidelijk aangeven om welke personen, voorwerpen en/of momenten het gaat.

6.5.   Indien Opdrachtgever wenst dat Loes Fotografie de tijd neemt om groepsfoto’s te maken, dient Opdrachtgever hierover Loes Fotografie vooraf in te lichten. Op verzoek van Opdrachtgever en indien er voldoende tijd beschikbaar is, zal Loes Fotografie dan groepsportretten maken. Hierbij moet Opdrachtgever ervoor zorgen dat de juiste mensen op het juiste tijdstip bij elkaar gebracht worden.

6.6.   In het geval dat een andere fotograaf en/of videograaf door Opdrachtgever wordt ingezet of indien er fotograferende gasten op de bruiloft aanwezig zijn, bestaat de mogelijkheid dat deze personen ook op beeld worden vastgelegd.

6.7.   Als Loes Fotografie werkzaam is tijdens de lunch en/of tot en met het diner of avondfeest, zal Opdrachtgever ervoor zorgen dat er tijdens deze eetmomenten een (gezonde) maaltijd voor Loes Fotografie beschikbaar is. Indien deze maaltijd niet beschikbaar is, zal Loes Fotografie door Opdrachtgever in de gelegenheid gesteld worden om gedurende een redelijke periode elders een maaltijd te nuttigen, waardoor de mogelijkheid bestaat dat gedurende deze periode niet gefotografeerd kan worden. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op enige korting of restitutie.

6.8.   Indien de bruiloften/of fotografie plaatsvindt op meerdere locaties, zal Opdrachtgever tevens zorg dragen voor vervoer van Loes Fotografie van en naar iedere nieuwe locatie. Tevens zal Opdrachtgever ervoor zorgen dat voldoende rekening wordt gehouden met de reistijd van Loes Fotografie in de planning van de dag. Indien Loes Fotografie niet van dergelijke vervoersmogelijkheid is voorzien, of daarmee in de planning geen rekening is gehouden, kan dit ten koste gaan van de tijd voor fotografie.

6.9.   Wanneer Loes Fotografie op een andere locatie eindigt dan waar zij gestart is, zal Opdrachtgever ook zorg dragen voor vervoer van Loes Fotografie terug naar de eerdere locatie. Eventuele kosten voor vervoer terug naar de startlocatie zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6. Bruidsfotografie

6.1.   Loes Fotografie zal de dag fotograferen zoals deze plaatsvindt en zal in principe de foto’s niet manipuleren of als regisseur optreden om bepaalde foto’s te creëren. Loes Fotografie probeert daarbij zoveel mogelijk het verhaal van de dag te fotograferen, samen met de emoties en spontane momenten die op de dag langskomen. Dit betekent ook dat Loes Fotografie op belangrijke momenten wat meer in het zicht aan het fotograferen zal zijn, om zo de mooiste beelden vast te leggen.

6.2.   Loes Fotografie werkt voornamelijk met het bestaande en beschikbare licht op de locatie. Opdrachtgever zal Loes Fotografie, waar mogelijk, vooraf en zo spoedig als mogelijk goed informeren over de ruimtes en de lichtomstandigheden waar gefotografeerd dient te worden. Het resultaat van de door Loes Fotografie uitgevoerde fotografie zal mede afhankelijk zijn van de locatie en het beschikbare licht. In geval dat Loes Fotografie dient te fotograferen op een locatie met slechte lichtomstandigheden, kan zij geen garanties geven omtrent het resultaat van dergelijke fotografie.

6.3.   Wanneer Opdrachtgever een fotoreportage in de buitenlucht wenst, maar de weersomstandigheden dit niet toelaten, zal Opdrachtgever zelf voor een geschikte vervangende (binnen)locatie moeten zorgen.

6.4.   Loes Fotografie kan niet beloven dat elke gast, elk voorwerp of elk moment van een bruiloft op de foto gezet wordt. Indien Opdrachtgever wenst dat Loes Fotografie verzekert dat bepaalde personen, voorwerpen en/of momenten wel gefotografeerd worden, zal Opdrachtgever vooraf duidelijk aangeven om welke personen, voorwerpen en/of momenten het gaat.

6.5.   Indien Opdrachtgever wenst dat Loes Fotografie de tijd neemt om groepsfoto’s te maken, dient Opdrachtgever hierover Loes Fotografie vooraf in te lichten. Op verzoek van Opdrachtgever en indien er voldoende tijd beschikbaar is, zal Loes Fotografie dan groepsportretten maken. Hierbij moet Opdrachtgever ervoor zorgen dat de juiste mensen op het juiste tijdstip bij elkaar gebracht worden.

6.6.   In het geval dat een andere fotograaf en/of videograaf door Opdrachtgever wordt ingezet of indien er fotograferende gasten op de bruiloft aanwezig zijn, bestaat de mogelijkheid dat deze personen ook op beeld worden vastgelegd.

6.7.   Als Loes Fotografie werkzaam is tijdens de lunch en/of tot en met het diner of avondfeest, zal Opdrachtgever ervoor zorgen dat er tijdens deze eetmomenten een (gezonde) maaltijd voor Loes Fotografie beschikbaar is. Indien deze maaltijd niet beschikbaar is, zal Loes Fotografie door Opdrachtgever in de gelegenheid gesteld worden om gedurende een redelijke periode elders een maaltijd te nuttigen, waardoor de mogelijkheid bestaat dat gedurende deze periode niet gefotografeerd kan worden. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op enige korting of restitutie.

6.8.   Indien de bruiloften/of fotografie plaatsvindt op meerdere locaties, zal Opdrachtgever tevens zorg dragen voor vervoer van Loes Fotografie van en naar iedere nieuwe locatie. Tevens zal Opdrachtgever ervoor zorgen dat voldoende rekening wordt gehouden met de reistijd van Loes Fotografie in de planning van de dag. Indien Loes Fotografie niet van dergelijke vervoersmogelijkheid is voorzien, of daarmee in de planning geen rekening is gehouden, kan dit ten koste gaan van de tijd voor fotografie.

6.9.   Wanneer Loes Fotografie op een andere locatie eindigt dan waar zij gestart is, zal Opdrachtgever ook zorg dragen voor vervoer van Loes Fotografie terug naar de eerdere locatie. Eventuele kosten voor vervoer terug naar de startlocatie zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6. Bruidsfotografie

6.1.   Loes Fotografie zal de dag fotograferen zoals deze plaatsvindt en zal in principe de foto’s niet manipuleren of als regisseur optreden om bepaalde foto’s te creëren. Loes Fotografie probeert daarbij zoveel mogelijk het verhaal van de dag te fotograferen, samen met de emoties en spontane momenten die op de dag langskomen. Dit betekent ook dat Loes Fotografie op belangrijke momenten wat meer in het zicht aan het fotograferen zal zijn, om zo de mooiste beelden vast te leggen.

6.2.   Loes Fotografie werkt voornamelijk met het bestaande en beschikbare licht op de locatie. Opdrachtgever zal Loes Fotografie, waar mogelijk, vooraf en zo spoedig als mogelijk goed informeren over de ruimtes en de lichtomstandigheden waar gefotografeerd dient te worden. Het resultaat van de door Loes Fotografie uitgevoerde fotografie zal mede afhankelijk zijn van de locatie en het beschikbare licht. In geval dat Loes Fotografie dient te fotograferen op een locatie met slechte lichtomstandigheden, kan zij geen garanties geven omtrent het resultaat van dergelijke fotografie.

6.3.   Wanneer Opdrachtgever een fotoreportage in de buitenlucht wenst, maar de weersomstandigheden dit niet toelaten, zal Opdrachtgever zelf voor een geschikte vervangende (binnen)locatie moeten zorgen.

6.4.   Loes Fotografie kan niet beloven dat elke gast, elk voorwerp of elk moment van een bruiloft op de foto gezet wordt. Indien Opdrachtgever wenst dat Loes Fotografie verzekert dat bepaalde personen, voorwerpen en/of momenten wel gefotografeerd worden, zal Opdrachtgever vooraf duidelijk aangeven om welke personen, voorwerpen en/of momenten het gaat.

6.5.   Indien Opdrachtgever wenst dat Loes Fotografie de tijd neemt om groepsfoto’s te maken, dient Opdrachtgever hierover Loes Fotografie vooraf in te lichten. Op verzoek van Opdrachtgever en indien er voldoende tijd beschikbaar is, zal Loes Fotografie dan groepsportretten maken. Hierbij moet Opdrachtgever ervoor zorgen dat de juiste mensen op het juiste tijdstip bij elkaar gebracht worden.

6.6.   In het geval dat een andere fotograaf en/of videograaf door Opdrachtgever wordt ingezet of indien er fotograferende gasten op de bruiloft aanwezig zijn, bestaat de mogelijkheid dat deze personen ook op beeld worden vastgelegd.

6.7.   Als Loes Fotografie werkzaam is tijdens de lunch en/of tot en met het diner of avondfeest, zal Opdrachtgever ervoor zorgen dat er tijdens deze eetmomenten een (gezonde) maaltijd voor Loes Fotografie beschikbaar is. Indien deze maaltijd niet beschikbaar is, zal Loes Fotografie door Opdrachtgever in de gelegenheid gesteld worden om gedurende een redelijke periode elders een maaltijd te nuttigen, waardoor de mogelijkheid bestaat dat gedurende deze periode niet gefotografeerd kan worden. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op enige korting of restitutie.

6.8.   Indien de bruiloften/of fotografie plaatsvindt op meerdere locaties, zal Opdrachtgever tevens zorg dragen voor vervoer van Loes Fotografie van en naar iedere nieuwe locatie. Tevens zal Opdrachtgever ervoor zorgen dat voldoende rekening wordt gehouden met de reistijd van Loes Fotografie in de planning van de dag. Indien Loes Fotografie niet van dergelijke vervoersmogelijkheid is voorzien, of daarmee in de planning geen rekening is gehouden, kan dit ten koste gaan van de tijd voor fotografie.

6.9.   Wanneer Loes Fotografie op een andere locatie eindigt dan waar zij gestart is, zal Opdrachtgever ook zorg dragen voor vervoer van Loes Fotografie terug naar de eerdere locatie. Eventuele kosten voor vervoer terug naar de startlocatie zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7.  Fotoshoot

7.1.   Wanneer een fotoshoot in de buitenlucht is overeengekomen en de weersomstandigheden naar het inzicht van Loes Fotografie geen fotoshoot toelaten, dan zullen partijen de fotoshoot verplaatsen naar een binnenlocatie in de omgeving. In geval er, naar mening van Loes Fotografie, geen geschikte binnenlocatie beschikbaar is, zal met medewerking van beide partijen een nieuwe uitvoerdatum worden afgesproken.

7.2.   Loes Fotografie heeft het recht een fotoshoot te annuleren in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, waaronder bijvoorbeeld ziekte, een ongeval of een technische storing. In dergelijk geval kan Opdrachtgever kiezen of zij de fotoshoot kosteloos wenst te annuleren, of dat zij, zonder bijkomende kosten, een nieuwe uitvoerdatum wil afspreken.

Artikel 7.  Fotoshoot

7.1.   Wanneer een fotoshoot in de buitenlucht is overeengekomen en de weersomstandigheden naar het inzicht van Loes Fotografie geen fotoshoot toelaten, dan zullen partijen de fotoshoot verplaatsen naar een binnenlocatie in de omgeving. In geval er, naar mening van Loes Fotografie, geen geschikte binnenlocatie beschikbaar is, zal met medewerking van beide partijen een nieuwe uitvoerdatum worden afgesproken.

7.2.   Loes Fotografie heeft het recht een fotoshoot te annuleren in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, waaronder bijvoorbeeld ziekte, een ongeval of een technische storing. In dergelijk geval kan Opdrachtgever kiezen of zij de fotoshoot kosteloos wenst te annuleren, of dat zij, zonder bijkomende kosten, een nieuwe uitvoerdatum wil afspreken.

Artikel 7.  Fotoshoot

7.1.   Wanneer een fotoshoot in de buitenlucht is overeengekomen en de weersomstandigheden naar het inzicht van Loes Fotografie geen fotoshoot toelaten, dan zullen partijen de fotoshoot verplaatsen naar een binnenlocatie in de omgeving. In geval er, naar mening van Loes Fotografie, geen geschikte binnenlocatie beschikbaar is, zal met medewerking van beide partijen een nieuwe uitvoerdatum worden afgesproken.

7.2.   Loes Fotografie heeft het recht een fotoshoot te annuleren in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, waaronder bijvoorbeeld ziekte, een ongeval of een technische storing. In dergelijk geval kan Opdrachtgever kiezen of zij de fotoshoot kosteloos wenst te annuleren, of dat zij, zonder bijkomende kosten, een nieuwe uitvoerdatum wil afspreken.

Artikel 8.  Levering

8.1.   Loes Fotografie hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

8.2.   Loes Fotografie maakt naar eigen kennis en inzicht een selectie foto’s. Opdrachtgever heeft op deze selectie geen invloed. Loes Fotografie doet een nabewerking van deze foto’s. De foto’s worden, tenzij anders overeengekomen, in kleur met een aanvullende selectie in zwart-wit geleverd.

8.3.   Nabewerking gebeurt in de stijl en naar eigen kennis en inzicht van Loes Fotografie. Onder nabewerking valt uitdrukkelijk niet het verwijderen en/of toevoegen van (storende) elementen in de foto’s.

8.4.   Tenzij anders overeengekomen, worden de geselecteerde foto’s door Loes Fotografie niet eerder geleverd dan na betaling van de factuur voor de fotografie. Indien de factuur binnen de betaaltermijn betaald is, worden de foto’s in geval van bruidsfotografie binnen zes weken na de uitvoerdatum geleverd en in geval van een fotoshoot binnen twee weken na de uitvoerdatum. Indien er een langere levertijd is, zal Loes Fotografie hier tijdig melding van maken.

8.5.   Loes Fotografie levert enkel nabewerkte fotobestanden en levert nimmer en/of geeft nimmer inzage in onbewerkte bestanden of RAW-bestanden van de foto’s. Daarnaast is het niet mogelijk om alle gemaakte foto’s te ontvangen.

8.6.   De foto’s worden geleverd via een downloadlink. De foto’s zullen gedurende één maand via de download link beschikbaar zijn om te downloaden door Opdrachtgever.

8.7.   Na levering van digitale bestanden, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor een juiste opslag van deze bestanden en het maken van een back-up daarvan, zodat deze niet verloren kunnen gaan. Na het leveren van de digitale bestanden is Loes Fotografie niet meer verantwoordelijk voor deze bestanden.

8.8.   Loes Fotografie levert, indien overeengekomen, tevens een album overeenkomstig artikel 9 van deze voorwaarden.

Artikel 8.  Levering

8.1.   Loes Fotografie hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

8.2.   Loes Fotografie maakt naar eigen kennis en inzicht een selectie foto’s. Opdrachtgever heeft op deze selectie geen invloed. Loes Fotografie doet een nabewerking van deze foto’s. De foto’s worden, tenzij anders overeengekomen, in kleur met een aanvullende selectie in zwart-wit geleverd.

8.3.   Nabewerking gebeurt in de stijl en naar eigen kennis en inzicht van Loes Fotografie. Onder nabewerking valt uitdrukkelijk niet het verwijderen en/of toevoegen van (storende) elementen in de foto’s.

8.4.   Tenzij anders overeengekomen, worden de geselecteerde foto’s door Loes Fotografie niet eerder geleverd dan na betaling van de factuur voor de fotografie. Indien de factuur binnen de betaaltermijn betaald is, worden de foto’s in geval van bruidsfotografie binnen zes weken na de uitvoerdatum geleverd en in geval van een fotoshoot binnen twee weken na de uitvoerdatum. Indien er een langere levertijd is, zal Loes Fotografie hier tijdig melding van maken.

8.5.   Loes Fotografie levert enkel nabewerkte fotobestanden en levert nimmer en/of geeft nimmer inzage in onbewerkte bestanden of RAW-bestanden van de foto’s. Daarnaast is het niet mogelijk om alle gemaakte foto’s te ontvangen.

8.6.   De foto’s worden geleverd via een downloadlink. De foto’s zullen gedurende één maand via de download link beschikbaar zijn om te downloaden door Opdrachtgever.

8.7.   Na levering van digitale bestanden, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor een juiste opslag van deze bestanden en het maken van een back-up daarvan, zodat deze niet verloren kunnen gaan. Na het leveren van de digitale bestanden is Loes Fotografie niet meer verantwoordelijk voor deze bestanden.

8.8.   Loes Fotografie levert, indien overeengekomen, tevens een album overeenkomstig artikel 9 van deze voorwaarden.

Artikel 8.  Levering

8.1.   Loes Fotografie hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

8.2.   Loes Fotografie maakt naar eigen kennis en inzicht een selectie foto’s. Opdrachtgever heeft op deze selectie geen invloed. Loes Fotografie doet een nabewerking van deze foto’s. De foto’s worden, tenzij anders overeengekomen, in kleur met een aanvullende selectie in zwart-wit geleverd.

8.3.   Nabewerking gebeurt in de stijl en naar eigen kennis en inzicht van Loes Fotografie. Onder nabewerking valt uitdrukkelijk niet het verwijderen en/of toevoegen van (storende) elementen in de foto’s.

8.4.   Tenzij anders overeengekomen, worden de geselecteerde foto’s door Loes Fotografie niet eerder geleverd dan na betaling van de factuur voor de fotografie. Indien de factuur binnen de betaaltermijn betaald is, worden de foto’s in geval van bruidsfotografie binnen zes weken na de uitvoerdatum geleverd en in geval van een fotoshoot binnen twee weken na de uitvoerdatum. Indien er een langere levertijd is, zal Loes Fotografie hier tijdig melding van maken.

8.5.   Loes Fotografie levert enkel nabewerkte fotobestanden en levert nimmer en/of geeft nimmer inzage in onbewerkte bestanden of RAW-bestanden van de foto’s. Daarnaast is het niet mogelijk om alle gemaakte foto’s te ontvangen.

8.6.   De foto’s worden geleverd via een downloadlink. De foto’s zullen gedurende één maand via de download link beschikbaar zijn om te downloaden door Opdrachtgever.

8.7.   Na levering van digitale bestanden, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor een juiste opslag van deze bestanden en het maken van een back-up daarvan, zodat deze niet verloren kunnen gaan. Na het leveren van de digitale bestanden is Loes Fotografie niet meer verantwoordelijk voor deze bestanden.

8.8.   Loes Fotografie levert, indien overeengekomen, tevens een album overeenkomstig artikel 9 van deze voorwaarden.

Artikel 9.  Het album

9.1.   Loes Fotografie maakt het ontwerp voor het album naar eigen kennis, stijl en inzicht.

9.2.   Opdrachtgever kan, uit de geleverde foto’s, een eerste selectie van favorieten maken voor het album. Opdrachtgever dient deze selectie binnen twee weken na levering van de foto’s aan Loes Fotografie door te geven.

9.3.   Loes Fotografie stelt aan Opdrachtgever een eerste opmaak van het album online beschikbaar binnen twee weken nadat Opdrachtgever haar selectie heeft doorgegeven.

9.4.   Loes Fotografie zal, in afwijking van het vorige lid, niet eerder aan het ontwerpen van het album beginnen, dan wanneer de gehele factuur voor de fotografie en het album is voldaan.

9.5.   Opdrachtgever mag binnen veertien dagen na ontvangst van de eerste opmaak van het album één wijzigingsronde laten aanbrengen, die Loes Fotografie zal verwerken binnen veertien dagen. Onder deze wijzigingsronde valt enkel het onderling omwisselen van enkele foto’s.

9.6.   Extra wijzigingsrondes of meer ingrijpende wijzigingen zijn slechts mogelijk in overleg met Loes Fotografie en tegen betaling van een extra vergoeding.

9.7.   Indien Opdrachtgever niet binnen één maand na levering van een ontwerp voor het album een reactie heeft gegeven op het betreffende ontwerp, zal het laatste ontwerp als akkoord worden beschouwd en zal Loes Fotografie overgaan tot bestellen van het album.

9.8.   Prijzen van albums kunnen wijzigen. Deze wijzigingen zullen niet eerder dan 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst aan opdrachtgever worden doorberekend. Loes Fotografie maakt tijdig vooraf kenbaar of er sprake is van een prijswijziging. Als Opdrachtgever het niet eens is met de prijswijziging, mag Opdrachtgever de overeenkomst die ziet op de koop van het betreffende album ontbinden.

9.9.   Loes Fotografie zal na bestelling een indicatie geven aan Opdrachtgever over de levertijd. Indien er daarna sprake is van een langere levertijd, zal Loes Fotografie daar zo snel mogelijk melding van maken.

9.10.       Het album wordt per post geleverd. De verzendkosten van de verzending komen voor rekening van Opdrachtgever.

9.11.       Als na levering van het album schade ontstaat bij normaal gebruik, dient Opdrachtgever dit onverwijld, uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking, bij Loes Fotografie schriftelijk aan te geven. Opdrachtgever dient aan Loes Fotografie de gelegenheid te geven de melding te onderzoeken en eventuele fabricagefouten te (laten) herstellen.

9.12.       Opdrachtgever zal het album thuis niet in een vochtige ruimte, in de zon of in de buurt van radiatoren of andere warmtebronnen bewaren. Bij voorkeur bewaart Opdrachtgever het album gesloten en liggend op de daarvoor geschikte plaats. In geval van grote temperatuurverschillen, bijvoorbeeld bij vervoer van het album, zal het album eerst geleidelijk moeten acclimatiseren, voordat het op een nieuwe plek met een andere temperatuur wordt neergelegd. Slijtage van het album wegens normaal gebruik en veroudering is gebruikelijk. Opdrachtgever zal tevens het album alleen afstoffen en nimmer met een natte doek schoonmaken. Schade door vallen, vlekken, zon, vocht of overige schade die is ontstaan door niet normaal gebruik zijn voor eigen rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9.  Het album

9.1.   Loes Fotografie maakt het ontwerp voor het album naar eigen kennis, stijl en inzicht.

9.2.   Opdrachtgever kan, uit de geleverde foto’s, een eerste selectie van favorieten maken voor het album. Opdrachtgever dient deze selectie binnen twee weken na levering van de foto’s aan Loes Fotografie door te geven.

9.3.   Loes Fotografie stelt aan Opdrachtgever een eerste opmaak van het album online beschikbaar binnen twee weken nadat Opdrachtgever haar selectie heeft doorgegeven.

9.4.   Loes Fotografie zal, in afwijking van het vorige lid, niet eerder aan het ontwerpen van het album beginnen, dan wanneer de gehele factuur voor de fotografie en het album is voldaan.

9.5.   Opdrachtgever mag binnen veertien dagen na ontvangst van de eerste opmaak van het album één wijzigingsronde laten aanbrengen, die Loes Fotografie zal verwerken binnen veertien dagen. Onder deze wijzigingsronde valt enkel het onderling omwisselen van enkele foto’s.

9.6.   Extra wijzigingsrondes of meer ingrijpende wijzigingen zijn slechts mogelijk in overleg met Loes Fotografie en tegen betaling van een extra vergoeding.

9.7.   Indien Opdrachtgever niet binnen één maand na levering van een ontwerp voor het album een reactie heeft gegeven op het betreffende ontwerp, zal het laatste ontwerp als akkoord worden beschouwd en zal Loes Fotografie overgaan tot bestellen van het album.

9.8.   Prijzen van albums kunnen wijzigen. Deze wijzigingen zullen niet eerder dan 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst aan opdrachtgever worden doorberekend. Loes Fotografie maakt tijdig vooraf kenbaar of er sprake is van een prijswijziging. Als Opdrachtgever het niet eens is met de prijswijziging, mag Opdrachtgever de overeenkomst die ziet op de koop van het betreffende album ontbinden.

9.9.   Loes Fotografie zal na bestelling een indicatie geven aan Opdrachtgever over de levertijd. Indien er daarna sprake is van een langere levertijd, zal Loes Fotografie daar zo snel mogelijk melding van maken.

9.10.       Het album wordt per post geleverd. De verzendkosten van de verzending komen voor rekening van Opdrachtgever.

9.11.       Als na levering van het album schade ontstaat bij normaal gebruik, dient Opdrachtgever dit onverwijld, uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking, bij Loes Fotografie schriftelijk aan te geven. Opdrachtgever dient aan Loes Fotografie de gelegenheid te geven de melding te onderzoeken en eventuele fabricagefouten te (laten) herstellen.

9.12.       Opdrachtgever zal het album thuis niet in een vochtige ruimte, in de zon of in de buurt van radiatoren of andere warmtebronnen bewaren. Bij voorkeur bewaart Opdrachtgever het album gesloten en liggend op de daarvoor geschikte plaats. In geval van grote temperatuurverschillen, bijvoorbeeld bij vervoer van het album, zal het album eerst geleidelijk moeten acclimatiseren, voordat het op een nieuwe plek met een andere temperatuur wordt neergelegd. Slijtage van het album wegens normaal gebruik en veroudering is gebruikelijk. Opdrachtgever zal tevens het album alleen afstoffen en nimmer met een natte doek schoonmaken. Schade door vallen, vlekken, zon, vocht of overige schade die is ontstaan door niet normaal gebruik zijn voor eigen rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9.  Het album

9.1.   Loes Fotografie maakt het ontwerp voor het album naar eigen kennis, stijl en inzicht.

9.2.   Opdrachtgever kan, uit de geleverde foto’s, een eerste selectie van favorieten maken voor het album. Opdrachtgever dient deze selectie binnen twee weken na levering van de foto’s aan Loes Fotografie door te geven.

9.3.   Loes Fotografie stelt aan Opdrachtgever een eerste opmaak van het album online beschikbaar binnen twee weken nadat Opdrachtgever haar selectie heeft doorgegeven.

9.4.   Loes Fotografie zal, in afwijking van het vorige lid, niet eerder aan het ontwerpen van het album beginnen, dan wanneer de gehele factuur voor de fotografie en het album is voldaan.

9.5.   Opdrachtgever mag binnen veertien dagen na ontvangst van de eerste opmaak van het album één wijzigingsronde laten aanbrengen, die Loes Fotografie zal verwerken binnen veertien dagen. Onder deze wijzigingsronde valt enkel het onderling omwisselen van enkele foto’s.

9.6.   Extra wijzigingsrondes of meer ingrijpende wijzigingen zijn slechts mogelijk in overleg met Loes Fotografie en tegen betaling van een extra vergoeding.

9.7.   Indien Opdrachtgever niet binnen één maand na levering van een ontwerp voor het album een reactie heeft gegeven op het betreffende ontwerp, zal het laatste ontwerp als akkoord worden beschouwd en zal Loes Fotografie overgaan tot bestellen van het album.

9.8.   Prijzen van albums kunnen wijzigen. Deze wijzigingen zullen niet eerder dan 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst aan opdrachtgever worden doorberekend. Loes Fotografie maakt tijdig vooraf kenbaar of er sprake is van een prijswijziging. Als Opdrachtgever het niet eens is met de prijswijziging, mag Opdrachtgever de overeenkomst die ziet op de koop van het betreffende album ontbinden.

9.9.   Loes Fotografie zal na bestelling een indicatie geven aan Opdrachtgever over de levertijd. Indien er daarna sprake is van een langere levertijd, zal Loes Fotografie daar zo snel mogelijk melding van maken.

9.10.       Het album wordt per post geleverd. De verzendkosten van de verzending komen voor rekening van Opdrachtgever.

9.11.       Als na levering van het album schade ontstaat bij normaal gebruik, dient Opdrachtgever dit onverwijld, uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking, bij Loes Fotografie schriftelijk aan te geven. Opdrachtgever dient aan Loes Fotografie de gelegenheid te geven de melding te onderzoeken en eventuele fabricagefouten te (laten) herstellen.

9.12.       Opdrachtgever zal het album thuis niet in een vochtige ruimte, in de zon of in de buurt van radiatoren of andere warmtebronnen bewaren. Bij voorkeur bewaart Opdrachtgever het album gesloten en liggend op de daarvoor geschikte plaats. In geval van grote temperatuurverschillen, bijvoorbeeld bij vervoer van het album, zal het album eerst geleidelijk moeten acclimatiseren, voordat het op een nieuwe plek met een andere temperatuur wordt neergelegd. Slijtage van het album wegens normaal gebruik en veroudering is gebruikelijk. Opdrachtgever zal tevens het album alleen afstoffen en nimmer met een natte doek schoonmaken. Schade door vallen, vlekken, zon, vocht of overige schade die is ontstaan door niet normaal gebruik zijn voor eigen rekening van Opdrachtgever.

Artikel 10.  Vergoeding

10.1.   Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Loes Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Loes Fotografie een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

10.2.   Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Loes Fotografie gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.

10.3.   Als aannemelijk is dat Loes Fotografie hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Loes Fotografie dit doorberekenen aan Opdrachtgever.

10.4.   Alle door Loes Fotografie genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10.  Vergoeding

10.1.   Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Loes Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Loes Fotografie een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

10.2.   Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Loes Fotografie gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.

10.3.   Als aannemelijk is dat Loes Fotografie hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Loes Fotografie dit doorberekenen aan Opdrachtgever.

10.4.   Alle door Loes Fotografie genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10.  Vergoeding

10.1.   Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Loes Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Loes Fotografie een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

10.2.   Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Loes Fotografie gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.

10.3.   Als aannemelijk is dat Loes Fotografie hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Loes Fotografie dit doorberekenen aan Opdrachtgever.

10.4.   Alle door Loes Fotografie genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11.  Betalingsvoorwaarden

11.1.   Loes Fotografie zal aan Opdrachtgever voor het overeengekomen bedrag een (digitale) factuur sturen, tenzij anders overeengekomen.

11.2.   Loes Fotografie behoudt zich het recht voor om tussentijdse of deelfacturen aan Opdrachtgever uit te brengen. Daarnaast kan Loes Fotografie van Opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan de uitvoerdatum een aanbetaling gedaan wordt.

11.3.   Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 21 dagen na factuurdatum.

11.4.   In het geval van een fotoshoot, verzoekt Loes Fotografie een aanbetaling van 50% van het overeengekomen offertebedrag.

11.5.   De betalingsverplichting blijft ook gelden wanneer Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de werkzaamheden of producten die in het kader van de overeenkomst zijn vervaardigd, of te vervaardigen waren. Opdrachtgever heeft in een zo’n geval geen recht op korting of restitutie.

11.6.   Indien Opdrachtgever niet op tijd betaalt, zal Opdrachtgever een betalingsherinnering krijgen om alsnog binnen veertien dagen de factuur te voldoen. Deze betalingsherinnering zal tevens te gelden hebben als ingebrekestelling. Indien Opdrachtgever ook binnen deze termijn de factuur niet voldoet, zullen wettelijke rente en incassokosten gerekend worden vanaf de vervaldatum op de betalingsherinnering.

Artikel 11.  Betalingsvoorwaarden

11.1.   Loes Fotografie zal aan Opdrachtgever voor het overeengekomen bedrag een (digitale) factuur sturen, tenzij anders overeengekomen.

11.2.   Loes Fotografie behoudt zich het recht voor om tussentijdse of deelfacturen aan Opdrachtgever uit te brengen. Daarnaast kan Loes Fotografie van Opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan de uitvoerdatum een aanbetaling gedaan wordt.

11.3.   Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 21 dagen na factuurdatum.

11.4.   In het geval van een fotoshoot, verzoekt Loes Fotografie een aanbetaling van 50% van het overeengekomen offertebedrag.

11.5.   De betalingsverplichting blijft ook gelden wanneer Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de werkzaamheden of producten die in het kader van de overeenkomst zijn vervaardigd, of te vervaardigen waren. Opdrachtgever heeft in een zo’n geval geen recht op korting of restitutie.

11.6.   Indien Opdrachtgever niet op tijd betaalt, zal Opdrachtgever een betalingsherinnering krijgen om alsnog binnen veertien dagen de factuur te voldoen. Deze betalingsherinnering zal tevens te gelden hebben als ingebrekestelling. Indien Opdrachtgever ook binnen deze termijn de factuur niet voldoet, zullen wettelijke rente en incassokosten gerekend worden vanaf de vervaldatum op de betalingsherinnering.

Artikel 11.  Betalingsvoorwaarden

11.1.   Loes Fotografie zal aan Opdrachtgever voor het overeengekomen bedrag een (digitale) factuur sturen, tenzij anders overeengekomen.

11.2.   Loes Fotografie behoudt zich het recht voor om tussentijdse of deelfacturen aan Opdrachtgever uit te brengen. Daarnaast kan Loes Fotografie van Opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan de uitvoerdatum een aanbetaling gedaan wordt.

11.3.   Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 21 dagen na factuurdatum.

11.4.   In het geval van een fotoshoot, verzoekt Loes Fotografie een aanbetaling van 50% van het overeengekomen offertebedrag.

11.5.   De betalingsverplichting blijft ook gelden wanneer Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de werkzaamheden of producten die in het kader van de overeenkomst zijn vervaardigd, of te vervaardigen waren. Opdrachtgever heeft in een zo’n geval geen recht op korting of restitutie.

11.6.   Indien Opdrachtgever niet op tijd betaalt, zal Opdrachtgever een betalingsherinnering krijgen om alsnog binnen veertien dagen de factuur te voldoen. Deze betalingsherinnering zal tevens te gelden hebben als ingebrekestelling. Indien Opdrachtgever ook binnen deze termijn de factuur niet voldoet, zullen wettelijke rente en incassokosten gerekend worden vanaf de vervaldatum op de betalingsherinnering.

Artikel 12.  Annulering en opschorting

12.1.   Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Loes Fotografie de overeenkomst ontbinden of al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Loes Fotografie zal Opdrachtgever hiervan eerst op de hoogte stellen.

12.2.   Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

12.3.   Indien Opdrachtgever de overeenkomst tot bruidsfotografie eerder annuleert dan zes maanden voor de uitvoerdatum, brengt Loes Fotografie 25% van het overeengekomen offertebedrag in rekening.

12.4.   Indien Opdrachtgever de overeenkomst tot bruidsfotografie later annuleert dan zes maanden voor de uitvoerdatum, maar eerder dan drie maanden voor de uitvoerdatum, brengt Loes Fotografie 50% van het overeengekomen offertebedrag in rekening.

12.5.   Indien Opdrachtgever de overeenkomst tot bruidsfotografie later annuleert dan drie maanden voor de uitvoerdatum, brengt Loes Fotografie 75% van het overeengekomen offertebedrag in rekening.

12.6.   Indien Opdrachtgever de overeenkomst tot een fotoshoot annuleert, brengt Loes Fotografie de aanbetaling in rekening. Dit bedrag wordt tevens in rekening gebracht indien Opdrachtgever de fotoshoot wenst te verplaatsen naar een andere uitvoerdatum, maar deze verplaatsing naar de beoordeling van Loes Fotografie onnodig of onredelijk is.

Artikel 12.  Annulering en opschorting

12.1.   Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Loes Fotografie de overeenkomst ontbinden of al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Loes Fotografie zal Opdrachtgever hiervan eerst op de hoogte stellen.

12.2.   Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

12.3.   Indien Opdrachtgever de overeenkomst tot bruidsfotografie eerder annuleert dan zes maanden voor de uitvoerdatum, brengt Loes Fotografie 25% van het overeengekomen offertebedrag in rekening.

12.4.   Indien Opdrachtgever de overeenkomst tot bruidsfotografie later annuleert dan zes maanden voor de uitvoerdatum, maar eerder dan drie maanden voor de uitvoerdatum, brengt Loes Fotografie 50% van het overeengekomen offertebedrag in rekening.

12.5.   Indien Opdrachtgever de overeenkomst tot bruidsfotografie later annuleert dan drie maanden voor de uitvoerdatum, brengt Loes Fotografie 75% van het overeengekomen offertebedrag in rekening.

12.6.   Indien Opdrachtgever de overeenkomst tot een fotoshoot annuleert, brengt Loes Fotografie de aanbetaling in rekening. Dit bedrag wordt tevens in rekening gebracht indien Opdrachtgever de fotoshoot wenst te verplaatsen naar een andere uitvoerdatum, maar deze verplaatsing naar de beoordeling van Loes Fotografie onnodig of onredelijk is.

Artikel 12.  Annulering en opschorting

12.1.   Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Loes Fotografie de overeenkomst ontbinden of al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Loes Fotografie zal Opdrachtgever hiervan eerst op de hoogte stellen.

12.2.   Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

12.3.   Indien Opdrachtgever de overeenkomst tot bruidsfotografie eerder annuleert dan zes maanden voor de uitvoerdatum, brengt Loes Fotografie 25% van het overeengekomen offertebedrag in rekening.

12.4.   Indien Opdrachtgever de overeenkomst tot bruidsfotografie later annuleert dan zes maanden voor de uitvoerdatum, maar eerder dan drie maanden voor de uitvoerdatum, brengt Loes Fotografie 50% van het overeengekomen offertebedrag in rekening.

12.5.   Indien Opdrachtgever de overeenkomst tot bruidsfotografie later annuleert dan drie maanden voor de uitvoerdatum, brengt Loes Fotografie 75% van het overeengekomen offertebedrag in rekening.

12.6.   Indien Opdrachtgever de overeenkomst tot een fotoshoot annuleert, brengt Loes Fotografie de aanbetaling in rekening. Dit bedrag wordt tevens in rekening gebracht indien Opdrachtgever de fotoshoot wenst te verplaatsen naar een andere uitvoerdatum, maar deze verplaatsing naar de beoordeling van Loes Fotografie onnodig of onredelijk is.

Artikel 13.  Auteursrecht

13.1.   Elke overeenkomst houdt ook de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Loes Fotografie, tenzij anders overeengekomen.

13.2.   Het auteursrecht en ook andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij Loes Fotografie.

13.3.   Tenzij anders overeengekomen kan Loes Fotografie de werken gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder bijvoorbeeld haar website, blog, portfolio, op social media, in drukwerk, zoals voorbeeldalbums, voor deelname aan wedstrijden en voor publicaties door derden op websites, (online) tijdschriften en in kranten. Voor gebruik in advertenties en vergelijkbare reclame-uitingen zal Loes Fotografie vooraf toestemming vragen van Opdrachtgever.

13.4.   Opdrachtgever krijgt van Loes Fotografie een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd. Met deze licentie mag Opdrachtgever de werken verveelvoudigen voor eigen gebruik en openbaar maken in huiselijke kring en op eigen social media-profielen, mits onbewerkt en met naamsvermelding conform lid 5 en 6 van dit artikel. Opdrachtgever mag deze foto’s uitdrukkelijk op geen enkele andere wijze gebruiken zonder toestemming van Loes Fotografie.

13.5.   Bij publicatie van de foto’s dient de naam van Loes Fotografie uitdrukkelijk vermeld te worden.

13.6.   Het bewerken van foto’s is ook uitdrukkelijk niet toegestaan. Hieronder valt in ieder geval, maar niet uitsluitend, het bijsnijden van de foto’s en/of het plaatsen van filters over de foto’s.

13.7.   Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Ook mag Opdrachtgever niet zijn eigen licentie overdragen.

13.8.   Als Opdrachtgever foto’s aan derden (waaronder leveranciers, kranten, tijdschriften, websites en wedstrijden) wenst te leveren, mag dit pas na overleg met en toestemming van Loes Fotografie. Als dergelijke derden de foto’s verzoeken van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever deze derden doorverwijzen naar Loes Fotografie.

13.9.   Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Loes Fotografie, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, in acht te nemen.

13.10.       Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 13.  Auteursrecht

13.1.   Elke overeenkomst houdt ook de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Loes Fotografie, tenzij anders overeengekomen.

13.2.   Het auteursrecht en ook andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij Loes Fotografie.

13.3.   Tenzij anders overeengekomen kan Loes Fotografie de werken gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder bijvoorbeeld haar website, blog, portfolio, op social media, in drukwerk, zoals voorbeeldalbums, voor deelname aan wedstrijden en voor publicaties door derden op websites, (online) tijdschriften en in kranten. Voor gebruik in advertenties en vergelijkbare reclame-uitingen zal Loes Fotografie vooraf toestemming vragen van Opdrachtgever.

13.4.   Opdrachtgever krijgt van Loes Fotografie een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd. Met deze licentie mag Opdrachtgever de werken verveelvoudigen voor eigen gebruik en openbaar maken in huiselijke kring en op eigen social media-profielen, mits onbewerkt en met naamsvermelding conform lid 5 en 6 van dit artikel. Opdrachtgever mag deze foto’s uitdrukkelijk op geen enkele andere wijze gebruiken zonder toestemming van Loes Fotografie.

13.5.   Bij publicatie van de foto’s dient de naam van Loes Fotografie uitdrukkelijk vermeld te worden.

13.6.   Het bewerken van foto’s is ook uitdrukkelijk niet toegestaan. Hieronder valt in ieder geval, maar niet uitsluitend, het bijsnijden van de foto’s en/of het plaatsen van filters over de foto’s.

13.7.   Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Ook mag Opdrachtgever niet zijn eigen licentie overdragen.

13.8.   Als Opdrachtgever foto’s aan derden (waaronder leveranciers, kranten, tijdschriften, websites en wedstrijden) wenst te leveren, mag dit pas na overleg met en toestemming van Loes Fotografie. Als dergelijke derden de foto’s verzoeken van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever deze derden doorverwijzen naar Loes Fotografie.

13.9.   Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Loes Fotografie, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, in acht te nemen.

13.10.       Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 13.  Auteursrecht

13.1.   Elke overeenkomst houdt ook de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Loes Fotografie, tenzij anders overeengekomen.

13.2.   Het auteursrecht en ook andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij Loes Fotografie.

13.3.   Tenzij anders overeengekomen kan Loes Fotografie de werken gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder bijvoorbeeld haar website, blog, portfolio, op social media, in drukwerk, zoals voorbeeldalbums, voor deelname aan wedstrijden en voor publicaties door derden op websites, (online) tijdschriften en in kranten. Voor gebruik in advertenties en vergelijkbare reclame-uitingen zal Loes Fotografie vooraf toestemming vragen van Opdrachtgever.

13.4.   Opdrachtgever krijgt van Loes Fotografie een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd. Met deze licentie mag Opdrachtgever de werken verveelvoudigen voor eigen gebruik en openbaar maken in huiselijke kring en op eigen social media-profielen, mits onbewerkt en met naamsvermelding conform lid 5 en 6 van dit artikel. Opdrachtgever mag deze foto’s uitdrukkelijk op geen enkele andere wijze gebruiken zonder toestemming van Loes Fotografie.

13.5.   Bij publicatie van de foto’s dient de naam van Loes Fotografie uitdrukkelijk vermeld te worden.

13.6.   Het bewerken van foto’s is ook uitdrukkelijk niet toegestaan. Hieronder valt in ieder geval, maar niet uitsluitend, het bijsnijden van de foto’s en/of het plaatsen van filters over de foto’s.

13.7.   Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Ook mag Opdrachtgever niet zijn eigen licentie overdragen.

13.8.   Als Opdrachtgever foto’s aan derden (waaronder leveranciers, kranten, tijdschriften, websites en wedstrijden) wenst te leveren, mag dit pas na overleg met en toestemming van Loes Fotografie. Als dergelijke derden de foto’s verzoeken van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever deze derden doorverwijzen naar Loes Fotografie.

13.9.   Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Loes Fotografie, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, in acht te nemen.

13.10.       Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14.  Privacy

Loes Fotografie zal persoonsgegevens verwerken conform de relevante wet- en regelgeving en zoals omschreven in de privacyverklaring van Loes Fotografie, zoals gepubliceerd op haar website.

Artikel 14.  Privacy

Loes Fotografie zal persoonsgegevens verwerken conform de relevante wet- en regelgeving en zoals omschreven in de privacyverklaring van Loes Fotografie, zoals gepubliceerd op haar website.

Artikel 14.  Privacy

Loes Fotografie zal persoonsgegevens verwerken conform de relevante wet- en regelgeving en zoals omschreven in de privacyverklaring van Loes Fotografie, zoals gepubliceerd op haar website.

Artikel 15.  Aansprakelijkheid

15.1.   Loes Fotografie kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

15.2.   Loes Fotografie is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door Opdrachtgever.

15.3.   Loes Fotografie heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.

15.4.   Loes Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Loes Fotografie geleverd zijn. Ook is Loes Fotografie niet aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s.

15.5.   De aansprakelijkheid overstijgt nooit het factuurbedrag, althans het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Loes Fotografie gedekt wordt.

15.6.   De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Loes Fotografie.

Artikel 15.  Aansprakelijkheid

15.1.   Loes Fotografie kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

15.2.   Loes Fotografie is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door Opdrachtgever.

15.3.   Loes Fotografie heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.

15.4.   Loes Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Loes Fotografie geleverd zijn. Ook is Loes Fotografie niet aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s.

15.5.   De aansprakelijkheid overstijgt nooit het factuurbedrag, althans het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Loes Fotografie gedekt wordt.

15.6.   De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Loes Fotografie.

Artikel 15.  Aansprakelijkheid

15.1.   Loes Fotografie kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

15.2.   Loes Fotografie is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door Opdrachtgever.

15.3.   Loes Fotografie heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.

15.4.   Loes Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Loes Fotografie geleverd zijn. Ook is Loes Fotografie niet aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s.

15.5.   De aansprakelijkheid overstijgt nooit het factuurbedrag, althans het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Loes Fotografie gedekt wordt.

15.6.   De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Loes Fotografie.

Artikel 16.  Klachten

16.1.   Klachten over producten en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend.

16.2.   Klachten over werkzaamheden dienen op de dag zelf gemeld te worden, zodat Loes Fotografie waar mogelijk haar werkzaamheden kan aanpassen.

16.3.   Bij Loes Fotografie ingediende klachten zullen binnen veertien dagen in behandeling worden genomen waarbij Loes Fotografie zich zal inzetten de best mogelijke oplossing met Opdrachtgever te bereiken.

16.4.   Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16.  Klachten

16.1.   Klachten over producten en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend.

16.2.   Klachten over werkzaamheden dienen op de dag zelf gemeld te worden, zodat Loes Fotografie waar mogelijk haar werkzaamheden kan aanpassen.

16.3.   Bij Loes Fotografie ingediende klachten zullen binnen veertien dagen in behandeling worden genomen waarbij Loes Fotografie zich zal inzetten de best mogelijke oplossing met Opdrachtgever te bereiken.

16.4.   Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16.  Klachten

16.1.   Klachten over producten en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend.

16.2.   Klachten over werkzaamheden dienen op de dag zelf gemeld te worden, zodat Loes Fotografie waar mogelijk haar werkzaamheden kan aanpassen.

16.3.   Bij Loes Fotografie ingediende klachten zullen binnen veertien dagen in behandeling worden genomen waarbij Loes Fotografie zich zal inzetten de best mogelijke oplossing met Opdrachtgever te bereiken.

16.4.   Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 17.  Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

17.1.   Loes Fotografie houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17.2.   Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Loes Fotografie aan Opdrachtgever medegedeeld.

17.3.   Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan Opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 17.  Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

17.1.   Loes Fotografie houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17.2.   Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Loes Fotografie aan Opdrachtgever medegedeeld.

17.3.   Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan Opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 17.  Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

17.1.   Loes Fotografie houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17.2.   Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Loes Fotografie aan Opdrachtgever medegedeeld.

17.3.   Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan Opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 18.  Rechts- en forumkeuze

18.1.   Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

18.2.   Op alle rechtsverhoudingen tussen Loes Fotografie en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

18.3.   Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtgever woonplaats heeft.

Artikel 18.  Rechts- en forumkeuze

18.1.   Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

18.2.   Op alle rechtsverhoudingen tussen Loes Fotografie en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

18.3.   Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtgever woonplaats heeft.

Artikel 18.  Rechts- en forumkeuze

18.1.   Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

18.2.   Op alle rechtsverhoudingen tussen Loes Fotografie en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

18.3.   Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtgever woonplaats heeft.

© 2019 Loes Vaartjes — Alle rechten voorbehouden 

© 2019 Loes Vaartjes — Alle rechten voorbehouden